Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa ABprofitrade, s.r.o.,Dolná 800/90, 922 05 Chtelnica, Slovensko, IČO: 36 807 711, tel.: +421 (0)9018 181 940, e-mail: abprofitrade@gmail.com, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalejajNariadenie GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejajZákon).

 

Informujeme Vás týmto ako dotknuté fyzické osoby - klientov e-shopu, že

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu Vašou objednávkou tovaru na webe e-shopu, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vybavenia vašej objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie zakúpeného tovaru a pre účel vedenia databázy nakupujúcich klientov pre možné zasielanie newsletterov a iných directmarketingových ponúk,

b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, štátna obchodná inšpekcia, prípadne orgány činné v trestnom konaní.

d) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretíchkrajín,

e) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je stanovenána 10 rokov,

f) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním,

g) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia GDPR a § 21 až 28 Zákona máte:

- právo prístup k osobným údajom (získaním potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú),

- právo na opravenie Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,

- právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, akt ieto už niesú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (ak namietate ich správnosť, ak je spracúvanie protizákonné, ak namietate proti vymazaniu a žiadate len obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údajen na účely spracúvania, ale ich potrebujete Vy napreukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov,

- právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,

- právo získať Vaše osobné údaje,

- právo preniesť Vaše osobné  údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi,

- právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate žespracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým Ste priamo dotknutý na svojich zákonných právach,

- právo získať od prevádzkovateľa informáciu, ak neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, z akého zdroja Vaše osobné údaje pochádzajú (prípadne či sú z verejneprístupných zdrojov),

- právo aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania.

h) ako dotknutá osoba Ste oprávnená uplatniť si svoje práva /uvedené v ods. g)/ žiadosťou doručenou prevádzkovateľovi listinnou poštou, e-mailovou poštou, telefonickým kontaktom.